Students

Students

 Physics

 

Xun Cai (2015)Shixin Zhang (2016)Sen Li (2016)Shuai Chen (2016)
Xin Chen (2016)Yadong Wu (2016)Bowen Chen (2017)Zizhi Wang (2017)
Gongwang Yan (2017)Xudong Dai (2017)Wentan Xue (2017)He Li (2018)
Yunhao Li (2018)Chang Liu (2018) Xuanyu Long (2018)Fei Song (2018)
Zhijian Song (2018)Wen Sun (2018)Zhengzhi Wu (2018)Jisi Xu (2018)
Jingyun Zhang (2018)Zhouquan Wan (2019)Jiaxin Zhang (2019)Jingyu Zhao (2019)
Yineng Zhou (2019)Yumin Hu (2019)Haokai Zhang (2020)Tiangang Zhou (2020)
Yinquan Huang (2020)Shuo Liu (2020)Xuan Zou (2020)

 


 

 Mathematics

 

Yanbing Wu (2013)Xue Zhang (2016)Congming Wei (2016) Bingyou Dong (2017)
Tianshuo Cong (2017)Jialiang Hua (2018) Shiduo Zhang (2019)Tairong Huang (2019)
Shuting Kong (2020)Haochen Wang (2020)


 


 

 Computer Science

 

Wenjie Ye (2015)Chunyu Sun (2015)Like Ma (2015)Haoxiang Guo (2017)
Yu Deng (2017)Zhuliang Yao (2017)Yuqi Yang (2018)Zhenda Xie (2018)
Xinyang Zheng (2020)Yixuan Wei (2020)


 


 

  Astrophysics

 

Zhuoxiao Wang (2014)Xiaochen Sun (2018)Shengtang Wang (2019)Xihui Zhao (2020)
Xinyu Zheng (2020)