Administration

Honorary Director:  Prof. Chen Ning Yang 
                                Honorary Director and Professor (1997 - )
                                Nobel Laureate in Physics (1957)
                                Huang Jibei - Lu Kaiqun Professor (2005 - )

Director:  Prof. Binglin Gu

Vice Director:  Prof. Jiaqiang Li
                        Prof. Zhengyu Weng

Secretary:    Jiuhong Jiang
                    Li Li
                    Shihong Shen
                    Qi Shi
                    Qiang Su
                    Liang Wang
                    Chen Xu