Condensed Matter Physics

Research topic:  Microscopic mechanism of high Tc super- conductivity; 
                          low-dimensional strongly correlated  electron systems;
                          quantum phase transitions and quantum critical phenomena;
                          topological insulator;
                          topological order and topological quantum computing.

Researchers:   Binglin Gu;

                     Wenhui Duan; 

                     Xiao-Gang Wen;

                     Zheng-Yu Weng

                     Lu Yu;

                     Shou-Cheng Zhang; 

                     Bang-Fen Zhu;

                     Hong Yao

                     Zheng Liu

                     Zhong Wang